Logo

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcimKupujúcim je každá fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po autorizácii administrátorom elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.mezshop.sk. Fyzická osoba nepodnikateľ nemôže byť kupujúcim  prostredníctvom e-shopu predávajúceho . Predávajúcim je MEZ Crafts Slovakia, s.r.o., so sídlom Jesenského 13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48174998, DIČ: 2120105383, IČ DPH: SK2120105383, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42724/T.

 

Po doručení objednávky má predávajúci právo objednávku nepotvrdiť, objednávka sa stáva záväznou pre predávajúceho až po jej potvrdení predávajúcim.

Povinnosti predávajúceho

 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať po splnení podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach:

 1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. oneskorené dodanie tovaru spôsobené kuriérskou spoločnosťou alebo doručovateľskou spoločnosťou,
 2. oneskorené dodanie tovaru spôsobené dodávateľom predávajúceho,
 3. oneskorené dodanie tovaru spôsobené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,
 4. poškodenie zásielky spôsobené treťou osobou.

 

Povinnosti kupujúceho

 Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Dodaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne písomne (emailom) oznámiť predávajúcemu.
 2. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo u kuriéra/doručovateľa.
 3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Minimálny odber

Kupujúci sa zaväzuje objednávať z každej referencie minimálny objem uvedený v popise produktu.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom portáli www.mezshop.sk sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané bez DPH. K cene tovaru budú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovom portáli www.mezshop.sk . Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Spôsob platby

Vystavenú faktúru je potrebné uhradiť v termíne podľa dohodnutej doby splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre.

Úhradu je možné zrealizovať:

 1. vopred prevodom na účet uvedený v potvrdení objednávky

alebo

 1. na dobierku kuriérovi/doručovateľovi.

 

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, bude odoslaný do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny, ak kúpna cena nemá byť uhradená pri prebratí tovaru. Tovar na objednávku bude do 3 pracovných dní od prijatia tovaru na sklad predávajúceho a uhradenia kúpnej ceny, ak kúpna cena nemá byť uhradená pri prebratí tovaru . O dostupnosti tovaru informuje predávajúci kupujúceho čo najskôr po prijatí objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prebratím tovaru a riadnym zaplatením kúpnej ceny.

Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci. Pri hodnote tovaru nad 100€ bez DPH hradí náklady na prepravu v rámci SR predávajúci.  

 

Zrušenie objednávky

Objednávky odoslané cez e-shop www.mezshop.sk je možné zrušiť len po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je predávajúcim uvedené inak, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle /prevádzke predávajúceho  alebo prevzatia od kuriéra/doručovateľa).

 

Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa/kuriéra.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď pri dodávke tovaru, alebo bezprostredne počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom alebo pôsobením živelnej pohromy.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (emailom alebo zaslaním doporučeného listu  na adresu predávajúceho) bez odkladne po zistení/objavení vady, pričom musí vadu popísať. Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

Spoločnosť MEZ Crafts Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľ e-shopu www.mezshop.sk je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre - dotknuté osoby, ktoré je prevádzkovateľ povinný pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. Všetky pripomienky a podnety týkajúce sa spracovania osobných údajov sa prevádzkovateľ bude snažiť vyriešiť čo najskôr

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si zmluvných alebo zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Aké údaje spracúva prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

 1. a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, pokiaľ ste podnikateľa funkciu dotknutej osoby v organizácii, pokiaľ zastupujete právnickú osobu;
 2. b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré umožňujú kontakt  s dotknutou osobou, najmä adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 3. c) údaje o objednaných službách, ktorými  sú najmä údaje o objednávkach vrátane čísla platobného účtu, a údaje o reklamáciách;
 4. d) údaje o správaní sa dotknutej osoby na webe

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie osobných údajov:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy a predzmluvné vzťahy

V prípade,  ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľ, alebo zástupca právnickej osoby, predávajúci spracúva za účelom vybavenia objednávky a prepravy tovaru a sledovania zásielky identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje o objednaných službách, a to na základe plnenia zmluvy  alebo oprávneného záujmu predávajúceho (ak dotknutá osoba zastupuje právnickú osobu) spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupuje dotknutá osoba.

To, že tieto údaje predávajúci použije za účelom vybavenia objednávky, prepravy a sledovania tovaru alebo plnenia zmluvy, znamená, že ich použije najmä:

 • aby  predávajúci mohol s dotknutou osobou o  objednávke komunikovať a doručiť tovar;
 • pre potreby platby za tovar a prepravu; v tejto súvislosti môže predávajúci údaje poskytnúť takisto našim ďalším prepravným partnerom,
 • v súvislosti s reklamáciou;
 • v súvislosti s i ďalšími požiadavkami dotknutej osoby

 V prípade uzatvorenia zmluvy , uchová predávajúci identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách na základe oprávneného záujmu (bez súhlasu dotknutej osoby) za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly predávajúceho. Oprávnenými záujmami predávajúceho sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a vnútornej evidencie a kontroly predávajúceho, predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

 

Zdieľanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči  dotknutým osobám. Takýmito tretími stranami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, účtovné spoločnosti, právni zástupcovia, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam týchto subjektov prevádzkovateľ poskytne na požiadanie po zaslaní žiadosti na emailovú adresu: info@mezshop.sk .

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

Používanie súborov cookies

Webové stránky www.mezshop.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako zákazníci stránku používajú používajú, zdieľa prevádzkovateľ v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Používaním týchto webových stránok zákazník súhlasí s použitím súborov cookies. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookies.


Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR má dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie sú uvedené základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

Právo na prístup k údajom a právo na prenosnosť údajov:

prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia (čl 16 GDPR).

Právo na výmaz osobných údajov:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

 • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;
 • spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

Právo na obmedzenie spracúvania:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu (čl. 18 GDPR).

Právo namietať:

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR). 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

 

Obchodné podmienky aktualizované 24.2.2021

 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.